Общи Условия

Общи Условия

Общи Условия

ПРЕДМЕТ


Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за продажба на стоки чрез електронния магазин на„Марвелтех” ЕООД, базиран на уебсайта www. marveltech.eu, наричан по-долу накратко ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Общите условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Марвелтех” ЕООД, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ и клиентите, които ползват ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и/или искат да сключи договор от разстояние, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/КУПУВАЧИ, на електронния магазин.

Те се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани  ПОЛЗВАТЕЛИ и представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между ТЪРГОВЕЦА и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/КУПУВАЧИТЕ, които са ги приели.

Взаимоотношенията между страните се уреждат изключително и само от тези Общи условия, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от ТЪРГОВЕЦА, в уебсайта, които са неразделна част от Общите условия, както и от разпоредбите на българското законодателство. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте електронния магазин за извършване на покупки.

Данни за търговеца:

Наименование: “Марвелтех” ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, р-н Витоша, ул. СИНАНИШКО ЕЗЕРО № 9А, ОФИС 3

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, п.к. 1330, ул. Младежка искра № 3

Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1680, р-н Витоша, ул. СИНАНИШКО ЕЗЕРО № 9А, ОФИС 3,

E-mail: orders@marveltech.eu

тел: +359 888 560 399

ЕИК: 202783376

Номер по ДДС в Република България: BG 202783376

 

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: +359 2 91 53 518,

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

гр. София, пл. „Петко Р. Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: +359 2 933 0565,

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Търговецът предоставя на Ползвателя възможност чрез отправяне на поръчка и заплащане на съответната продажна цена по реда, начина и в сроковете, уредени в настоящите “Общи условия” да закупува предлаганите стоки в електронния магазин, базиран на интернет страницата www. marveltech.eu.

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, регистрирани като юридически лица със седалище в Република България чрез Електронния магазин имат възможност да сключват договори за покупко-продажба от разстояние и да заявят доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки.

Чл.2. /1/Търговецът публикува на сайта на електронния магазин:

– описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

– продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

– всякаква друга информация, която Продавачът е длъжен да предостави своевременно на Купувача преди закупуването на стоката съгласно българското законодателство.

/2/ Посочените цени в електронния магазин са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за един брой и не включват разходите за доставка.


Чл.3. За да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в електронния магазин стоки, Ползвателят може да се регистрира като такъв чрез попълване на регистрационната форма в сайта или да попълни директно поръчката, публикувана на интернет страницата на електронния магазин, като предостави само необходимите данни за закупуването и доставката на стоката съгласно настоящите общи условия. Ползвателят декларира, че данните, които предоставя на Търговецът в процеса на регистрацията, заявяването и закупуването на стоките, са верни, пълни и точни. В случай че Ползвателят предостави неверни данни, Търговецът има право да прекрати договора, като без предизвестие преустанови неговото изпълнение, като Ползвателят дължи на Търговеца обезщетение за понесените вреди от това.

 

Чл.4./1/С акта на регистрацията и/или подаване на поръчката в сайта на електронния магазин Ползвателят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.

 

/2/ Регистрацията  като потребител в сайта на електронния магазин се извършва като се попълнят всички задължителни полета в регистрационната форма – наименование на дружество и ЕИК и регистрация по ДДС на юридическото лице, което прави поръчката, адрес за доставка, телефон и електронен адрес за уведомления. След попълване на формата и приемането на настоящите общи условия Ползвателят получава на посочената от него електронна поща потребителско име и парола за достъп до профила си в сайта на електронния магазин.

 

/3/ Ползвателят получава достъп до формата за подаване на поръчки за закупуването на предлаганите стоки, в електронния магазин, след като последователно извърши следните действия:

Ползвателят попълва в посоченото на сайта поле наименование и ЕИК на юридическото лице, което прави поръчката, регистрация по ДДС, адрес за доставка, телефон и електронен адрес за уведомления. След попълването им, Купувачътопределя и потвърждава вида и размера на стоката, която желае да закупи чрез натискане на бутона “Добави в количката”, обозначен срещу съответната стока, последвано от посочване на количеството на стоката, която желае да закупи. Попълнената заявка се потвърждава чрез натискане на бутона “Поръчай”.

 

/4/ При извършена редовна поръчка, Търговецът я обработва и изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯТ  съобщение на посочения от него e-mail адрес с обобщени данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, цена за доставка, обща стойност на поръчката, адрес за доставка. Съобщението за регистрирана поръчка с обобщените данни за нея, не е приемане или потвърждение за изпълнениeто й. До потвърждението на поръчката, което става с изпращане на имейл за изпратената поръчка и срока за доставка с приложена фактура ТЪРГОВЕЦЪТ е в правото си да не изпълни изцяло или частично поръчката поради наличие на независещи от него причини при настоящите общи условия, за което уведомява ползвателя с имейл. Дружеството не гарантира наличността на поръчаните стоки преди потвърждаването на поръчката на посочения електронен адрес в нея.

 

Чл.5. При посочени непълен, неверен или грешен електронен адрес, данни за купувача, адрес за доставка и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Търговеца не възниква задължение за нейното изпълнение. Договорът поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на поръчката и възможността за изпълнение на поръчката и срокът на доставката от страна на Търговеца.


Чл.6. Купувачът се задължава да заплати продажната цена за закупените стоки от Електронния магазин съгласно подадената и потвърдена поръчка по предходния член, заедно с транспортните или куриерските разходи, невлючени в тази цена при нейната доставка чрез банков превод или наложен платеж съгласно условията на куриерската фирма, обявени на сайта на електронния магазин.


Чл.7. Заявената за покупка стока се доставя в срока за доставка, посочен в уведомлението за потвърждаване на поръчката, с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Купувача адрес за доставка чрез куриерска услуга съгласно условията на куриерската фирма, обявени на сайта на електронния магазин. Цената на куриерската услуга е за сметка на Купувача. Цената на доставката не е фиксирана, като тя се изчислява по тарифите на куриерската фирма, публикувани на сайта на електронния магазин.


Чл.8./1/Стоката се предава на адреса за доставка на Купувача или на трето лице, находящо се на адреса, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Купувача. При получаването на стоката Купувачът или третото лице – представител на Купувача подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай че Купувачът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в посочения срок за доставка, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената стока.  Купувачът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

/2/ С подписването на придружаващите документи за доставката Купувачът потвърждава приемането на Стоката. Рискът от погиване на Стоката преминава върху Купувача от момента на приемане на Стоката. Правото на собственост върху Стоката преминава върху Купувача от датата на извършване на пълното плащане на Покупната цена. Евентуални загуби, кражби, повреди на Стоката и/или евентуални претенции на трети лица срещу Купувача не го освобождават от задължението му да заплати пълната Покупна цена на доставената Стока.


Чл.10. Търговецът се задължава:

да прехвърли на Купувача фактическата власт на закупената стока след заплащането на покупната цена на конкретната стока;

– да достави в срок заявената за покупка стока след потвърждаването на заявката на електронния адрес на Купувача;

 – да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

– полага грижата информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като не гарантира наличността на стоката;

– гарантира за съответствието на стоката с договора за продажба;

– продава всички стоки, включително тези в промоция/намаление до изчерпване на количествата, дори това да не е отбелязано изрично в сайта. В този смисъл Търговецът има правото да не достави част или всички стоки поради изчерпване на наличността или промяна на цената. При всички случаи Търговецът уведомява за това Ползвателят чрез имейл или по телефона.

 

Чл.11. Търговецът има право да събира и използва информация относно ползвателите на електронния магазин, когато същите се регистрират в сайта на електронния магазин или правят поръчка или запитване, като тази информация може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен и пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Дружеството услуги, като Дружеството ще използва същата за преддоговоринте отношения с ползвателя и изпълнение на сключения договор за покупко-продажба при спазване на действащото законодателство относно защитата на личните данни.


Чл.12. Търговецът:

– не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за покупка на стоки при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

– не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

– не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани, по какъвто и да било начин посредством него, доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни, чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;
– не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси;

– не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

– няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва електронния магазин.


Чл.13. Ползвателят се задължава:

– да посочи валидни данни за наименование, ЕИК, регистрация по ДДС, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;
– да плати цената на заявената от него стока, чрез банков превод или наложен платеж на куриера, който му доставя стоката и да подпише придружаващите документи за получената стока;

– да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Търговеца;

– да получи стоката;

– да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна имуществена отговорност за неизпълнението на това задължение, от което са произтекли вреди за дружеството;

– да спазва реда и условията за предявяване на гаранции и отправяния на искания за замяна на поръчани стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;

– да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

– да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на електронния магазин;

 

Чл.14. Ползвателят има право:

– на достъп в режим онлайн до Дружеството, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Дружеството – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

– да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;

– да получи в пълен размер заплатените от него суми в 14-дневен срок от връщането на стоката или от удостоверяване на валиден отказ от договора по начина, предвиден в чл.54, ал.1 и 2 от ЗЗП.

.

Чл.15. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Дружеството; прекратяване поддържането на електронния магазин; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други, предвидени в закона случаи.


Чл.16. Потребителят е длъжен да обезщети Дружеството и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.

Чл.17.  Право на отказ от договора и връщане на стоката

/1/ Купувачът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на приемане на Стоката, без да посочва причината за това и без да дължи, каквото и да било обезщетение, да се откаже от покупката и да върне неизползвани, окомплектовани и неповредени Стоки, срещу което Дружеството да възстанови на Потребителя заплатената от него Покупна цена за върнатите Стоки.

 

/2/Правото на връщане на Стока от Потребителя може да се упражни, при условие че същият преди изтичането на съответния срок по ал. 1 уведоми Дружеството за решението си за връщане на Стоката, като върне същата на Дружеството в неизползван и неповреден вид, опакован в оригиналната й неповредена и с ненарушена цялост опаковка, придружени заедно с надлежно попълнен формуляр за връщане на стоката, публикуван в сайта на електронния магазин, и копие на оригиналната фактура/товарителница за закупената Стока, подписана от Купувача. Разходите за връщане на Стоката са за сметка на Купувача. Дружеството възстановява на Потребителя заплатената от него Покупна цена за върнатата стока в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата, на която е получил върнатата от Купувача Стока в указаното в настоящите общи условия състояние, придружени с попълнен формуляр за връщане и копие на оригиналната фактура/товарителница за закупените Стоки, подписана от Купувача по банкова сметка, посочена от купувача във формуляра за връщане на стока.

Върнатата стока следва да отговаря на следните изисквания: стоката да е с ненарушена цялост; да няма механични повреди; да не е била използвана; да не е нарушена целостта на поставените защитни стикери и други означения; да не е била разпечатана, да е придружена от съпътстващите я документи и аксесоари, с които е била доставена на потребителя.

Потребителят няма право на отказ от договори, влизащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

/3/ Дружеството има право да откаже да приеме върнатите Стоки, в случай че Купувачът не е спазил съответния срок по чл. 17. ал. 1 и/или не е изпълнил условията по чл. 17, ал.2.

 

Чл.18. Гаранции и рекламации

/1/ Стоките от Уебсайта, за които това се изисква от действащото законодателство, се предлагат за продажба с гаранция от производителя съгласно закона и търговските политики на производителите. Без гаранция се предлагат за продажба категориите Стоки, които поради естеството си не могат да имат такава.

/2/ Когато гаранционните карти на Стоките, са издадени директно от производителя на хартиен носител, Стоките се предлагат за продажба и се доставят на Купувача заедно с гаранционните карти, които се намират вътре в тяхната опаковка/кутия.

/3/ Освен в случаите по ал..2, гаранционните карти, съдържащи гаранциите от производителя на Стоките, са в електронен формат и са общодостъпни за клиентите чрез Уебсайта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане на траен носител.

/4/За Купувачите, които имат качеството на потребители по смисъла на ЗЗП,

ЗЗП предвижда и законови гаранции за безопасност и за съответствие на стоките с договора за продажба, които са нормативно уредени в Глава V, раздел II и раздел III от ЗЗП, в това число гаранцията по чл. 112 – чл. 115 от ЗЗП.

/5/ Купувачът може да направи рекламация на закупени чрез Електронния магазин Стоки съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция, ако такава е предоставена за стоката, а за Клиент – потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите – съобразно разпоредбите на същия закон.

Приемането на рекламации се извършва на адреса на упражняване на дейността на Търговеца, в рамките на работното време 9 – 17 часа или на посочения електронен адрес. При рекламация Клиентът посочва номера на фактурата за покупка на стоката.

 

Политика за лични данни

Чл.19. /1/ “Марвелтех” ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 /2/ Дружеството  събира и обработва личните данни на физическите лица на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 за:

 • изпълнение на задълженията на Дружеството по договор;
 • изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;
 • за целите на легитимни интереси на Дружеството или на трета страна;
 • получено съгласие от физическото лице за целите на директния маркетинг;

/3/ С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изрично се съгласява, че Дружеството има право да събира, обработва, използва и съхранява информация, отнасяща се до Ползвателя, във връзка с регистрация за ползване на Електронния магазин. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва: собствено име, фамилия, адрес, eлектронен адрес, телефон за контакт, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията си в Електронния магазин. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при заявяване, сключване и изпълнение на договори, получаване и/или използване на стоки и услуги чрез Електронния магазин за участие в промоции, за получаване на рекламни предложения и специални оферти, при попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

/4/С попълване и подаване/зареждане на електронната форма за регистрация от Ползвателя на сайта на Електронния магазин, се приема, че Ползвателят е предоставил доброволно информацията за себе си, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, че е запознат с информацията, предоставена от Дружеството съгласно чл. 13 от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите и по начините, посочени в Общите условия и Политиката за защита на личните данни на „Марвелтех” ЕООД, в това число да бъдат разкривани и предоставяни на категории получатели, посочени в Политиката за защита на личните данни на Марвелтех” ЕООД.

/5/ Ползвателят предоставя личните си данни доброволно. Ползвателят може да поиска по всяко време достъп до и коригиране и/или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация и лични данни от Електронния магазин.

/6/ Дружеството обработва следните лични данни на потребителите- физически лица, направили заявка за закупуване стока: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, които се събират с цел идентификация, обработка на заявката и доставка на закупените стоки. Дружеството обработва също така и информация, свързана с плащането с цел извършване на търговската си дейност и водене на счетоводство, изпълнение на законови задължения и защита на легитимните интереси на дружеството.

 

/5/ Дружеството извършва следните операции с лични данни на физическите лица за следните цели:

 

 • обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
 • обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния магазин до Купувача.
 • Поддържане на профил на Потребителя

/6/ Дружеството не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

 

/7/ Дружеството  съхранява получените лични данни на физически лица, докато разполага с основание за тяхното съхранение. Периодът за съхранение е за срок от 5 години след прекратяването на договорните взаимоотношения с Потребителя. След изтичането на срока  Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни, без ненужно забавяне. Срокът за съхранение на данните може да бъде удължен с оглед изпълнение на законово задължение, целите, изпълнение на договора, с оглед защита на легитимни интереси на Дружеството или друго лице.

 

/8/Дружеството  може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Чл.20. Физическите лица, субекти на лични данни имат следните права при събирането, обработването и съхранението на личните им данни:

20.1. Право на информация и достъп – правота да се изисква и получава от Дружеството информация дали се обработват лични данни на субекта и ако това е така, право на получаване на информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните данни и достъп до тях. При поискване Дружеството предоставя  на субекта на личните данни копие от обработваните данни в електронна или друга подходяща форма.

 

20.2. Право на коригиране или попълване – Потребителят като субект на лични данни има правото да поиска от Дружеството да коригира личните му данни, които са неточни или неверни и да попълни непълни негови лични данни. Корекцията се извършва от Дружеството своевременно, като се отчитат техническите възможности за това.

 

20.3. Право на заличаване – Потребителят като субект на лични данни има правото да поиска от Дружеството изтриване на свързаните с него лични данни, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • оттегляне на съгласието, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни на субекта са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни на субекта трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Дружеството.

Дружеството  не е длъжно да изтрие лични данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Дружеството;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

20.4. Право на ограничаване на обработването – Потребителят като субект на лични данни има правото да изисква от Дружеството  да ограничи обработване на свързаните с него данни, когато не желаете тяхното заличаване при условията на чл.20.3, а само да ограничи обработката на личните данни.

 

20.5. Право на преносимост на личните данни – Потребителят като субект на лични данни има правото да поиска от Дружеството съхраняваните за него лични данни да се прехвърлят на трета страна;

 

20.6. Право на защита – Потребителят като субект на лични данни има правото да подаде жалба по отношение на обработката на неговите лични данни в Комисията за защита на личните данни или да обжалва по съдебен ред.

 

Чл.21. Ако Дружеството установи нарушение на сигурността на личните данни на Потребител, което може да породи висок риск за неговите права и свободи, същият ще бъде уведомен без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Дружеството не е длъжно да уведомява Потребителя, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на Потребителя.

 

Чл.22. Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

/1/ Дружеството предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Дружеството не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

За целите на обработване на личните данни на Потребителите и предоставяне на услугите, Дружеството може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на Дружеството  въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от Дружеството. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

Допълнителна информация за категориите лични данни, които се обработват, цели, основания за обработването им, категории получатели на данните, организационни и технически мерки за защита на данните, срок за съхранение на данните, права на Ползвателите като субекти на данните и условия и ред за упражняването им се съдържат в Политиката за защита на личните данни на „Марвелтех” ЕООД, която се намира на сайта на дружеството – www. marveltech.eu.

Чл.23. Политика на „бисквитките“

/1/  Уеб сайтът на електронния магазин съхранява и извлича информация от браузъра чрез “бисквитки”. “Бисквитките” са малки по размер файлове, които съхраняват и получават идентификатори и друга информация за компютрите, телефоните и другите устройства /например датата и часа на посещенията на уебсайта, посетените страници, времето, прекарано в уебсайта, и сайтовете, посетени точно преди и непосредствено след него/ и които уебсайтът на електронния магазин иска Вашия браузър да съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство. Тази информация се използва за подобряване и персонализиране на уеб опита на съответния Потребител, като дава възможност на дружеството да предлага продукти и стоки, които съответстват на нуждите и интересите на потребителите и да прави следващото посещение в сайта по-лесно и по-бързо.

/2/ Когато посещавате сайтът та Електронния магазин, Дружеството използва „бисквитки“ най-вече за да персонализира съдържанието, да поддържа анонимна статистика за трафика, да осигурява безопасно влизане в акаунта и да подбира подходящи реклами.

/3/ На сайта на електронния магазин се използват два типа „бисквитки“:

 • „сесийни бисквитки“ – те са временни и се изтриват от компютъра, когато затворите браузъра си. Те са предназначени за правилното функциониране на уебсайта на електронния магазин и свързаните с него приложения.
 • „постоянни бисквитки“ – те остават съхранени на компютъра ви, докато бъдат изтрити или докато не изтекат и са предназначени да ви разпознаят като повтарящ се посетител на уебсайта и да адаптирате съдържанието му в съответствие с вашите предпочитания.

/4/ С акта на приемане на настоящите общи условия Вие се съгласявате с Политиката на дружеството за използване на „бисквитките“. Всеки потребител може да се откаже от „бисквитките“ по всяко време и да оттегли даденото съгласие за използване на „бисквитки“, като зададе съответните настройки в своя браузер или да зададе използването им от определени потребители. В този случай е възможно някои функционалности на уебсайта да не работят, както е предвидено.

Допълнителна информация се съдържа в “Политика за използване на бисквитки , която се намира на сайта на дружеството – www. marveltech.eu.

Чл.24. Мерки за сигурност и защита

/1/Дружеството  предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица, които са в съответствие с приложимите разпоредби за пазене на лични данни. Мерките за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

/2/Дружеството използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

 

24.1. Криптиране на връзката между сайта и крайното устройство.

24.2. Защита на базата данни от неправомерен достъп.

24.3 Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп. 

/3/Дружеството ограничава достъпа до личните данни на Потребителите само за служителите, обработващите лични данни и трети лица, на които тази информация е нужна и са оправомощени да я получат.

 

 /4/ За защита и упражняване на правата си, субекта на личните данни може да се свърже с Дружеството по пощата с писмо, изпратено до Дружеството “Марвелтех” ЕООД, на адрес:. гр. София, п.к. 1680 ул. СИНАНИШКО ЕЗЕРО № 9А ОФИС 3 или чрез изплащане на имейл на електронен адрес:. orders@marveltech.eu, лице за контакти: Петър Диксоков, тел. +359888759538

 

Данни на Комисията за защита на личните данни: адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон:  02/91-53-518, Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 Заключителни разпоредби

Чл.25. /1/ “Марвелтех” ЕООД има право да променя едностранно Общите условия, включително, но не само, да отразява начина, по който Сайта функционира, да променя Стоките/Услугите, техните параметри и характеристики, всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време.

При извършване на промени в Общите условия “Марвелтех” ЕООД информира клиентите, като публикува на видно място в Електронния магазин текста на изменените Общи условия или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия.

/2/Клиентите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият Профила си на Купувач и да преустановят използването на Сайта/Електронния магазин.

 

Чл.26. /1/ За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

/2/ Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.


Чл.27. Всички спорове между страните ще се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

 

Настоящите общи условия за приети и публикувани на интернет страницата на електронния магазин на датата 01.01.2023 г. и са влезли в сила на същата дата.